Algemene voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden

Verplichtingen huurder:

 • Huurder verklaart de gehuurde boot in goede staat te hebben ontvangen. De huurder gebruikt het vaartuig als een goed huisvader.
 • De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 • Bootverhuur Lauwers is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, door de huurder aan derden aangebracht.
 • Bootverhuur Lauwers is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van het gehuurde
 • Vroegtijdige terugbezorgen geeft geen recht op korting.
 • Bootverhuur Lauwers is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of andere ongemakken voorkomend uit het gebruik van het gehuurde of voortkomend door gebreken aan het gehuurde, indien dit niet bekend was bij de verhuurder.
 • Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder de boot over aan de verhuurder op de overeengekomen plaats en tijd en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft, zo niet

is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig te herstellen als in de staat waarin het zich bevond bij aanvang van de huurperiode.

 • De huurder is verplicht schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, melden aan verhuurder.
 • De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder.
 • Bij niet-nakoming van het bepaalde kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.

 

Eigen risico / borg

 • Voor de huur van een boot dient de huurder de borg te voldoen zoals vermeld in de prijslijst. Uitzonderingen op deze regel zijn niet mogelijk.
 • Het eigen risico bij schadegevallen bedraagt 50 euro/100 euro (de borg) voor boten.
 • In geval van schade of uitvaren houdt Bootverhuur Lauwers de borg altijd in. Het is de taak van de huurder, indien een andere partij de veroorzaker is, om de borg te verhalen op de veroorzaker.

 

Aansprakelijkheid:

 • De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van vaartuig en/of toebehoren, voor zover niet gedekt door de verzekering, gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft.
 • Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 • De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van medepassagiers of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
 • De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huur tijd door de huurder en/of bestuurder en/of medepassagiers gepleegde misdrijven en overtredingen.
 • Voor dergelijke boetes, transacties, administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Dit is niet van toepassing indien de huurder bewijst dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan de boot dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

 

 • De huurder weet dat;
 • Dagdeel 4 uur is, een ochtend, middag of avond. Onder dag varen, 8 uur wordt verstaan en tot uiterlijk 20:30 uur is.
 • Er extra huur tijd in rekening word gebracht.
 • Meerverbruik dan 5 liter benzine voor eigen rekening en kost € 2,- per liter.
 • Dat de consoleboten een tank hebben van 10 liter het meerverbruik van 5 liter wordt achteraf in rekening gebracht.
 • Bij schade of uitvaren altijd de borg wordt ingehouden.